Algemene voorwaarden Ten Kate Textiel

ALGEMENE VOORWAARDEN TEN KATE TEXTIEL

INLEIDING

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

DEFINITIES

 1. Ten Kate Textiel B.V.: gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 28042048 handelend onder de naam Ten Kate Textiel B.V.
 2. Website: de website van Ten Kate Textiel B.V., te raadplegen via https://www.tenkatetextiel.nl en alle bijbehorende sub domeinen.
 3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Ten Kate Textiel B.V. en/of de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die zich geregistreerd heeft op de Website en/of de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf aan wie Ten Kate Textiel B.V. een aanbieding doet en/of een natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf aan wie Ten Kate Textiel B.V. een offerte doet toekomen.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Ten Kate Textiel B.V. en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Ten Kate Textiel B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant dan wel van derde(n) wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 3. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Ten Kate Textiel B.V. slechts bindend, indien en voor zover deze door Ten Kate Textiel B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

PRIJZEN EN INFORMATIE

 1. Alle aanbiedingen en de door Ten Kate Textiel B.V. verstrekte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Ten Kate Textiel B.V. uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht Ten Kate Textiel B.V. niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 5. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens. Voor onjuistheden in de door de wederpartij aangeleverde gegevens dan wel de gevolgen daarvan, is Ten Kate Textiel B.V. nimmer aansprakelijk.
 6. Ten Kate Textiel B.V. behoudt zich het recht voor haar prijzen jaarlijks te wijzigen conform de inflatie (inflatiecorrectie).
 7. Alle op de Website en in andere van Ten Kate Textiel B.V. afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij op de Website anders vermeld.
 8. De verzendkosten worden berekend bij bestellingen onder de € 350 excl. BTW binnen Nederland (exclusief de Waddeneilanden). Deze kosten kunnen ook op de Website worden terug gevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
 9. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ten Kate Textiel B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Ten Kate Textiel B.V. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 10. Ten Kate Textiel B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van de mededeling van Klant een overeenkomst te willen aangaan op grond van de aanbieding c.q. overeenkomstig de op dat moment bij Ten Kate Textiel B.V. geldende tarieven en voorwaarden, en Ten Kate Textiel B.V. niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze mededeling aan de Klant heeft meegedeeld dat geen overeenkomst tot stand zal komen en overigens indien en zodra door Ten Kate Textiel B.V. een begin wordt gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ten Kate Textiel B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Ten Kate Textiel B.V. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Afspraken met ondergeschikten van Ten Kate Textiel B.V. binden niet dan nadat en voor zover zij door Ten Kate Textiel B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

REGISTRATIE

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Ten Kate Textiel B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Ten Kate Textiel B.V. daarvan in kennis te stellen, zodat Ten Kate Textiel B.V. gepaste maatregelen kan nemen.

UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Zodra de bestelling door Ten Kate Textiel B.V. is ontvangen en Ten Kate Textiel B.V. in het bezit is van alle benodigde gegevens , stuurt Ten Kate Textiel B.V. de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. Ten Kate Textiel B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. Op de Website en/of in de aanbiedingen en/of in de offerte wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. De levertijd begint nadat Ten Kate Textiel B.V. in het bezit is van alle benodigde gegevens.
 4. Een door Ten Kate Textiel B.V. vastgestelde levertermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een levertermijn raakt Ten Kate Textiel B.V. niet van rechtswege in verzuim.
 5. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de Klant de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien Ten Kate Textiel B.V., na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
 6. Ingeval van maatwerk, dat wil zeggen producten die volgens specificaties van de Klant worden vervaardigd en/of die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn, kan de Overeenkomst nimmer door de Klant geannuleerd worden zodra Ten Kate Textiel B.V. reeds met de productie is begonnen.
 7. Klant dient de geleverde producten bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel Klachten.
 8. Onder behoorlijke nakoming van de overeenkomst door Ten Kate Textiel B.V. wordt verstaan de levering van de overeengekomen producten alsmede de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.
 9. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
 10. Ten Kate Textiel B.V. is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

BETALING

 1. Klant dient betalingen steeds tijdig aan Ten Kate Textiel B.V. te doen conform (en middels één van de mogelijkheden als neergelegd in) de volgende regeling: https://www.tenkatetextiel.nl/klantenservice/betalen. Ten Kate Textiel B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 2. Indien tijdige betaling van het volledige verschuldigde bedrag achterwege blijft, dan heeft Ten Kate Textiel B.V. steeds het recht om de daarmee samenhangende kosten (binnen de door de wet bepaalde grenzen) bij Klant in rekening te brengen.

KLACHTENPROCEDURE

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform lid 7 van het artikel aangaande Uitvoering overeenkomst) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Ten Kate Textiel B.V., dan kan hij bij Ten Kate Textiel B.V. telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd bij het onderzoek (als bedoeld in lid 7 van het Artikel Uitvoering overeenkomst) dient Klant binnen acht dagen na aflevering schriftelijk onder vermelding van (eventuele) afleverbon en/of factuurgegevens aan Ten Kate Textiel B.V. te melden.
 3. Niet zichtbare gebreken dient Klant binnen acht dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen zes maanden na levering, schriftelijk onder vermelding van afleverbon en/of factuurgegevens te melden aan Ten Kate Textiel B.V.
 4. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ten Kate Textiel B.V. in staat is adequaat te reageren.
 5. Indien de Klant geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
 6. Een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op, tenzij Ten Kate Textiel B.V. aan Klant te kennen heeft gegeven dat hij die reclame gegrond acht.
 7. Indien Ten Kate Textiel B.V. de klacht gegrond acht, kan Ten Kate Textiel B.V. kiezen voor crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag, dan wel tot herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid.
 8. Ten Kate Textiel B.V. geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Ten Kate Textiel B.V. binnen 10 werkdagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De totale aansprakelijkheid van Ten Kate Textiel B.V. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), dan wel – indien deze beperking in rechte geen stand houdt – tot het inzake het betreffende geval onder de door Ten Kate Textiel B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar (daadwerkelijk) uit te keren bedrag.
 3. Aansprakelijkheid van Ten Kate Textiel B.V. jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Ten Kate Textiel B.V. jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ten Kate Textiel B.V..
 5. De aansprakelijkheid van Ten Kate Textiel B.V. jegens Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Ten Kate Textiel B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Ten Kate Textiel B.V. ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ten Kate Textiel B.V. in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ten Kate Textiel B.V. meldt.
 7. In geval van overmacht is Ten Kate Textiel B.V. niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
 8. Ten Kate Textiel B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg dat Klant zichzelf niet goed informeert over de textiel-eisen van zijn branche voor de bestelde producten.
 9. Ten Kate Textiel B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg dat Klant niet goed het risico heeft ingeschat van het gebruik van de bestelde producten in zijn branche.
 10. De in deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Ten Kate Textiel B.V. ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

OVERMACHT

 1. Ten Kate Textiel B.V. is ingeval van overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: ziekte van de door Ten Kate Textiel B.V. ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, of van de door Ten Kate Textiel B.V. ingeschakelde derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ten Kate Textiel B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ten Kate Textiel B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Ten Kate Textiel B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd intreedt nadat Ten Kate Textiel B.V. haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Voor zover Ten Kate Textiel B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt is Ten Kate Textiel B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Ten Kate Textiel B.V. is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Ten Kate Textiel B.V. zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien zij door overmacht niet of niet tijdig kan presteren.
 6. Indien de overmacht langer dan 60 (zestig) werkdagen duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst (voor het gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft) schriftelijk te ontbinden.

PERSOONSGEGEVENS

 1. Ten Kate Textiel B.V. verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

SLOTBEPALINGEN

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag, alsmede enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ten Kate Textiel B.V. gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
 4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. CONTACTGEGEVENS Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Ten Kate Textiel B.V. Albert Einsteinweg 23 2408 AP, Alphen aan den Rijn telefoon: 0172-494244 e-mail: info@tenkatetextiel.nl KvK 28042048 BTW NL808636418B01

Om u beter van dienst te zijn, gebruiken wij cookies. Met de cookies volgen wij uw internetgedrag binnen onze site. Meer weten? Lees meer >

Meer informatie over uw privacy en veiligheid staat in ons privacy beleid